Watch to Learn Chinese
   Nothing but free videos to help you speak Mandarin!

Which character is missing?

她的房子很小,但她告诉 __ 她想搬家。

Well done, your choice is correct! (+10 points.)
In Pinyin: Tā de fáng zǐ hěn xiǎo ,dàn tā gào sù wǒ tā xiǎng bān jiā 。

Sorry, that's wrong. (-10 points.) Correct is:
我 (Tā de fáng zǐ hěn xiǎo ,dàn tā gào sù wǒ tā xiǎng bān jiā 。)

Score: 0